Historia szkoły

szkoła

 

Okres przedwojenny

Pierwsze zachowane dokumenty wskazują,  że szkolnictwo w  Pobyłkowie Dużym rozpoczęło się po I wojnie światowej.   Początkowo nauka  odbywała się w pomieszczeniach wynajmowanych od  gospodarzy, między innymi od Państwa Olbrysiów. Była to jedna izba. Warunki, w jakich odbywały się lekcje nie były zadowalające. Nie wystarczało miejsc do siedzenia, ani ławek do pisania,  często było zimno. Była to szkoła 4- oddziałowa. Nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym.  Do godziny 12 naukę pobierali uczniowie klasy III i IV, natomiast od godziny dwunastej klasa pierwsza i druga. W tym czasie zatrudniony był tylko jeden nauczyciel.  Pierwszym nauczycielem był  Witold Machnowski, który pracował w Pobyłkowie do 1934 roku. Był to niezwykły człowiek, który nie tylko uczył, ale też wychowywał świecąc przykładem. Następnym nauczycielem był pan Gorczyński, który pracował do 1936r. Uczniowie po ukończeniu czterech oddziałów  mogli kontynuować naukę w szkole w Serocku. Jednak ze względu na trudne warunki materialne ( brak butów, odzieży) uczniowie pomimo zdolności nie mogli korzystać z dalszej edukacji.   W  roku 1936 na  gruntach należących do p. Pietrzaka i p. Kozłowskiego( teren obecnej szkoły)  na skutek starań miejscowej ludności oraz aktywu wiejskiego powstała nowa szkoła. Była ona murowana, parterowa z poddaszem.    Kierownikiem nowej szkoły została pani Sabina Twardowska. Drugim nauczycielem w tej szkole był mąż pani Sabiny Twardowskiej. Małżeństwo nauczycielskie zamieszkało na poddaszu nowej szkoły. Nauczanie w nowej szkole odbywało się do wybuchu II wojny światowej. Podczas działań wojennych szkoła została doszczętnie zniszczona. W czasie okupacji  organizowano tajne nauczanie. Jednak tylko nieliczne dzieci mogły z takiej formy edukacji korzystać .  Tajne nauczanie prowadziła p. Maria Chodkowska.

WITOLD MACHNOWSKI –nauczyciel, 1924r.

Okres powojenny

Lata 40-ste i 50-te

Po drugiej wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym rozpoczęła działalność od 1 września 1946 roku w trzech drewnianych barakach. Warunki do nauki nie były  sprzyjające.  Meble stanowiły prymitywne ławki pozbijane z desek , wyższe do pisania , a niższe do siedzenia. Brakowało podręczników szkolnych. W czasie zimy dokuczał chłód. Szkoła była siedmioklasowa. Początkowo do klasy pierwszej uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Niektórzy w ciągu  jednego  roku szkolnego  kończyli dwie klasy. Ale nie wszyscy kończyli siedem klas. Przeszkodą    w zdobywaniu wykształcenia były trudne warunki materialne.  Najczęściej najstarsze z rodzeństwa kończyło naukę na klasie czwartej i podejmowało pracę poza domem , albo pracowało w gospodarstwie.

Pierwszym kierownikiem w powojennej szkole była pani Anna Ragu, która pracowała od 1 września 1946 roku do 1953 roku. Pani Anna Ragu była wspaniałym wychowawcą, inicjatorką wielu uroczystości szkolnych i środowiskowych. Szkoła była otwarta dla wszystkich. Pani Ragu przygotowywała z miejscową młodzieżą pozaszkolną liczne przedstawienia. Organizowała spotkania. Szkoła była ośrodkiem życia kulturalnego.  Dorosła młodzież chętnie się tu spotykała.    W następnych latach funkcje kierownicze w tej szkole pełnili: Stanisław Kowalski, Czesław Borek, Sabina  Dąbrowska  i Stefan Jeż.

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych  w szkole   w Pobyłkowie Dużym pracowało  wielu nauczycieli miedzy innymi :Genowefa Godlewska,  Henryka Suchecka, Stanisław Kozarzewski, Stanisława Borek, Kazimiera Bala, Edmund Cisak, Halina Wójcik, Tadeusz Wysocki, Urszula Kowalska, Rostkowski Stanisław, Krystyna Jeż oraz inni, których nazwiska w dostępnej dokumentacji są nieczytelne. Płynność kadr była spowodowana trudnymi warunkami mieszkaniowymi oraz wymogami wykształcenia .

Pod koniec lat pięćdziesiątych podjęto działania  związane z budową nowego budynku szkoły. Symboliczny kamień węgielny wmurowano w 1959 roku. Wówczas kierownikiem szkoły była pani Sabina  Dąbrowska.

Lata 60- te

W roku szkolnym 1960/61  kierownikiem szkoły został pan Stanisław Zawadzki, który pracował w tej szkole 5 lat.

W 1961 roku oddano do użytku nową szkołę, dwukondygnacyjną, wyposażoną w nowe meble i pomoce dydaktyczne oraz mieszkania dla kierownika i trzech nauczycieli. W budynku było 6 klas lekcyjnych, duża sala gimnastyczna , gabinet kierownika, pokój nauczycielski oraz szatnie dla dzieci. Obok nowej szkoły wybudowano pomieszczenia gospodarcze. Teren szkolny został ogrodzony siatką. Za szkołą przygotowano teren na  boisko sportowe.

W latach 1960- 1963  funkcjonowała też  Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Tutaj to młodzi ludzi zdobywali wykształcenie rolnicze, które miało im pomóc w prowadzeniu gospodarstw rolnych.

Od 1 września 1965 roku kierownikiem szkoły został Ryszard Smyk. Był to rok szczególnych zmian, gdyż wprowadzono wówczas ośmioletni cykl nauczania.

Nauczyciele, którzy w latach sześćdziesiątych rozpoczęli pracę w tej szkole to :  Henryka Zawadzka, Leokadia Wydra, Stanisław Wydra, Teresa Smyk, Maria Kalinowska, Jadwiga Rachuba, Zofia Leszko, Irena Skurczuńska   , Helena Pazera, Helena Gołąb, Władysława Karkowska, Krystyna Kozłowska, Bogumiła Kwiatkowska, Weronika Klisiewicz, Krystyna Nowosielska.

Lata 70- te

W latach siedemdziesiątych nastąpiły w szkole   duże zmiany . Od 1 września 1972 roku wprowadzono wychowanie przedszkolne w celu  lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Na szczególną uwagę  zasługuje  wprowadzenie w życie Karty Nauczyciela uchwalonej przez Sejm w maju 1972 r. , która przyczyniła się do wzrostu rangi społecznej nauczyciela i kierownika szkoły. Zgodnie z Kartą Nauczyciela stanowisko kierownika szkoły zostało przekształcone na stanowisko dyrektora, piastowane wówczas przez pana Ryszarda Smyka. Do innowacji wprowadzonych w roku szkolnym 1973/74 należały: podział roku na dwa okresy, obowiązek wykonywania prac społeczno-użytecznych, co tygodniowe apele, rozpoczynanie zajęć raportem, a kończenie piosenką, oraz system klaso-pracowni. W roku szkolnym 1974/1975 w funkcjonowaniu szkoły zaszły kolejne zmiany. Ustalono : 4 dni wolne od nauki na wykopki, ferie zimowe od 23 -28 grudnia, a zakończenie roku szkolnego już 5 czerwca. Szkoła była miejscem nie tylko do nauki, ale również miejscem spotkań pozalekcyjnych uczniów z nauczycielami. Przy szkole prężnie działały  organizacje takie jak: LOP, SKO, PCK, TPPR, SKS, Spółdzielnia  Uczniowska, które rozwijały zainteresowania uczniów oraz dbały o walory wychowawcze szkoły. Był to okres wyżu demograficznego. Klasy liczyły około 30 uczniów. Aby stworzyć uczniom  lepsze warunki do nauki, w 1972 roku otworzono małą szkółkę w Ciepielinie, która była filią szkoły w Pobyłkowie. Uczęszczały do niej dzieci najmłodsze 0-III  z miejscowości: Ciepielin, Łosewo, Budy Ciepielińskie, Powielin. Pierwszym kierownikiem i  nauczycielem filii był Józef Kanownik, potem Hanna Korbuszewska i Grażyna Kłosiewicz. Szkoła w Ciepielinie funkcjonowała z małymi przerwami.

Nauczyciele, którzy rozpoczęli prace w tej szkole  w latach siedemdziesiątych to :  Ksawera Jaworska, Barbara Kuzak, Teresa Wasilewska, Teresa Markowska, Ireneusz Dachniewski, Czesława Skrzypiec, Ewa Grzywacz, Ewa Wrońska, Danuta Kamińska.

Lata 80 – te

Początek lat osiemdziesiątych był okresem dużej rotacji kadry pedagogicznej. Odeszło kilku doświadczonych nauczycieli. Ich miejsce zajęli młodzi, którzy z różnych przyczyn, m.in. trudności komunikacyjnych, kłopotów mieszkaniowych szybko rezygnowali  z pracy.   W 1984 r. po 19 latach pracy odszedł ówczesny dyrektor Ryszard Smyk, a funkcję dyrektora szkoły objęła jego żona Teresa Smyk. W 1985 roku pani Teresa Smyk też odeszła  z naszej szkoły. W tym czasie wielu uczniów po skończeniu szkoły   w Pobyłkowie podejmowało naukę w szkole średniej. Kilka absolwentek z tego czasu wybrało zawód nauczyciela, a trzy z nich pracują obecnie w tej  szkole ( Ewa Żebrowska, Teresa Makowska, Wiesława Żórawicka).

W 1985 r. funkcję dyrektora szkoły objął Waldemar Kręciejewski, który wraz z żoną Małgorzatą  Kręciejewską zainspirował wśród uczniów działalność harcerską i zuchową. Podczas wakacji uczniowie wyjeżdżali na obozy harcerskie do Piszu i Grunwaldu oraz na kolonie zuchowe do Sobieszewa (nad morzem) i do Torunia. Lata osiemdziesiąte były okresem licznych wycieczek uczniów w różne strony Polski.

W r.szk. 1985/1986 r. wspólnymi siłami nauczycieli, rodziców   i uczniów  urządzono plac zabaw dla przedszkolaków. Członkowie LOP-u  pod kierunkiem pani Marianny Sokolnickiej zagospodarowali tereny zielone przed szkoły. W tym samym roku rozpoczęto prace przy urządzaniu boiska dolnego do piłki ręcznej , nożnej, bieżnię. Dużą pomoc wnieśli  rodzice, którzy  służyli nie tylko swoją siłą, ale i różnymi sprzętami. Urządzanie boiska wiązało się z przystąpieniem szkoły do ogólnopolskiego konkursu    pt. „ Zrobimy to sami”. W grudniu 1987 nastąpiło rozstrzygnięcie tego  konkursu i nasza szkoła uklasowała się w pierwszej dwudziestce w  kraju. W nagrodę szkoła otrzymała 30 tysięcy na zakup sprzętu sportowego. W tym czasie prężnie działał SKS, a nasi uczniowie odnosili duże sukcesy sportowe W r. szk. 86/87 wielkie zwycięstwo odniosła uczennica Ewa Zaborowska, która zdobyła srebro w rzucie dyskiem i brązowy  w pchnięciu kulą podczas XII WOM  w Mławie. Na szczególną uwagę zasługuje też  Paweł Kowalski, który zajął II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych , a także reprezentował województwo ciechanowskie w Strefowych Makroregionalnych Zawodach Szachowych. Wśród dziewcząt wyróżniła się Wioleta Wieliczko, która zdobyła III miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych i też reprezentowała naszą szkołę w Strefowych Makroregionalnych Zawodach Szachowych. W roku szkolnym1987/88  Małgorzata Srebnik zajęła VI miejsce w województwie w biegach przełajowych. Rok później Małgorzata Ochman zajęła III miejsce w  Biegu Tygodnika Ciechanowskiego na dystansie 1,5 km.  Znaczące  sukcesy sportowe odnosili też:  Z. Srebnik,   K, Czarnecki, J. Chimkowska, B. Kamiński,  A. Wiewióra, B. Mieciek oraz inni uczniowie. W latach osiemdziesiątych pracę w tej szkole rozpoczęli: K. Wieliczko, Z.Chrzanowski, E. Czarnecka, L. Kłosiewicz, B. Cejmer, Elżbieta Kucińska, M. Pakieła,  E. Żebrowska, M. Kuciński,  A. Talarowska,  B. Skarżycka, D. Borowska, W. Pichor,   T. Makowska, B. Przybyszewska, G. Kłosiewicz, E. Kamińska, W. Kręciejewski,    Kręciejewska, M. i A. Sokolniccy, A. Skrzydlak, I. Michałowska,E. Kaczmarczyk.

 

Lata 90-te

W początkach lat dziewięćdziesiątych dobudowano kotłownię  i hydrofornię.. Doprowadzono do szkoły wodę. Zrobiono  łazienki w budynku szkolnym.

Od 1993 roku funkcję dyrektora szkoły sprawowała  Marianna Sokolnicka, która była jednocześnie nauczycielem matematyki  i chemii.

Następnym dyrektorem szkoły została Grażyna Kłosiewicz, która prowadziła też zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i gimnastykę korekcyją. W r. 1997 utworzono w szkole sekretariat i zatrudniono sekretarkę Alinę Kaczyńską.

Koniec lat  dziewięćdziesiątych był okresem reformowania szkoły. W roku 1999 r. przekształcono ją z ośmioklasowej na sześcioklasową. Wtedy to część dzieci musiała odejść do nowo powstałego gimnazjum w Dzierżeninie. Był to okres wielkich niepokojów i obaw. Rodzice               i nauczyciele przyzwyczajeni do pewnej stabilizacji  nie akceptowali w pełni tych zmian. Obawiali się, że mogą utracić szkołę, ponieważ reforma zbiegła się w czasie z okresem niżu demograficznego. Był to okres likwidacji części  szkół. Na terenie naszej gminy zlikwidowano szkołę podstawową w Dzierżeninie, gdzie utworzono gimnazjum. Wiązało się to ze zmianą obwodów szkolnych . Dzieci mieszkające w Trzepowie  i w Murowance podjęły naukę w szkole w Pobyłkowie, a dzieci z Dzierżenina zaczęły uczęszczać do szkoły w Gzowie.  W tym czasie szkoła w Pobyłkowie liczyła łącznie z zerówką około 100 uczniów. W związku ze zmianami został opracowany nowy program wychowawczy, którego myślą przewodnią było motto: Szkoła przyjaźni i zaufania, zaangażowana w naukę, zabawę i pracę.

Celem tej myśli przewodniej było zintegrowanie i zaangażowanie w prace szkoły całej społeczności:  uczniów , nauczycieli i rodziców , którym przyszło zmagać się z nową reformą oświaty.

W związku ze zmianami dostosowano klasopracownie do nowych wymogów zreformowanej szkoły, odmalowano stare meble i przebudowane schody wejściowe. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono trzy komputery. Utworzono świetlicę szkolną dla dzieci dojeżdżających.

W tym czasie liczba uczniów  malała, co stwarzało lepsze warunki do indywidualizacji nauczania. Została też wprowadzona gimnastyka korekcyjna i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. W maju , 1999 r. nasi uczniowie pod opieką wychowawców i rodziców wyjechali na   3- dniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

Lata dziewięćdziesiąte były okresem dużych osiągnięć  uczniów. W 1990 r.  nasi uczniowie zdobyli I miejsce w województwie wśród szkół wiejskich w lekkoatletyce. W nagrodę szkoła otrzymała buty sportowe   i dresy ufundowane przez Radę Województwa. Był to też rok szczególny dla Agnieszki Lachowskiej, która osiągała wysokie wyniki w szachach na szczeblu wojewódzkim. W 1991 r. Cecylia Kalinowska zdobyła brązowy medal w rzucie kulą w zawodach wojewódzkich. W 1993 r. drużyna szkoły zdobyła tytuł Mistrza Województwa   w szachach ,

w kategorii szkół podstawowych.

W roku szkolnym 1993/94 Agnieszka Lachowska  została laureatką Olimpiady Geograficznej na szczeblu wojewódzkim, a także laureatką Konkursu Biblijnego na szczeblu Diecezji Płockiej. Joanna Koczara wielokrotnie zdobywała najlepsze miejsca w lekkoatletyce na szczeblu wojewódzkim.

W r. szk.1997/98 Justyna Majewska zdobyła II miejsce w Trójboju Atletycznym w zawodach wojewódzkich.

 

Lata 2000-czne

Początek nowego tysiąclecia przyniósł kolejne zmiany w szkole.

W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2000r. objęła pani Teresa Makowska. Był to okres powstania szkoły sześcioklasowej. Ze środków pozabudżetowych, które pochodziły od sponsorów oraz z akcji zarobkowych zorganizowanych przez rodziców dokonano zmiany wizerunku szkoły. We wszystkich klasopracowniach zmieniono wystrój. Pomalowano podłogi. Wymieniono okna w klasopracowniach nauczania zintegrowanego. Dokupiono kolejne pomoce dydaktyczne. Pozyskano 3 komputery  i ksero. Po raz pierwszy została zorganizowana uroczysta Wigilia dla lokalnego społeczeństwa. Dzieci przygotowały jasełka, a nauczyciele              i rodzice wigilijną kolację.

Nasi uczniowie zdobyli IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym chłopców rocznik 87/88 .

Prymuską szkoły ze średnią stopni 5,0 była Klaudia Pakieła.

Rok szkolny 2001/2002

Rok szkolny 2001/2002 był dość owocny w prace remontowe  w szkole. Wymieniono kolejną partię okien, wzbogacono księgozbiór w bibliotece, zakupiono 3 komputery. W tym roku odbyła się   edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego. Uczniowie po raz pierwszy wyjechali na tygodniową wycieczkę w Tatry. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach i zawodach.

 1. Szymańska została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Woda, ogień dwa żywioły”.
 2. Srebnik zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „ Pokochaj przyrodę”.
 3. Towarek uklasowała się na II miejscu w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego.

Chłopcy z klasy IV zdobyli Mistrzostwo Powiatu Pułtuskiego w Dwa Ognie.

 1. Groszkiewicz zdobył III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w biegach przełajowych i w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego.

Prymusami szkoły byli: M. Kucharczyk ze średnią stopni 5, 2 i Mateusz Sikorski z taką samą średnią stopni.

Rok szkolny 2002/2003

W roku szkolnym 2002/2003 zorganizowano świetlicę i stołówkę. Oddział przedszkolny został przeniesiony do 3 -pokojowego pomieszczenia w części mieszkalnej szkoły. Wyposażono kuchnię  w nowe meble kuchenne, zlew, zmywarkę, odmalowano ściany. Zamontowano stację uzdatniania wody i wymieniono drzwi wejściowe. Uczniowie wyjechali na pięciodniową wycieczkę  w Beskidy. Prymusami szkoły były: M. Kucharczyk i P.Pakieła.

Chłopcy z klas IV-VI  zdobyli I miejsce  w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej pod hasłem   „ Z podwórka na stadion” a dziewczęta  II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu    w tenisie stołowym.

 1. Towarek zajęła II miejsce w I Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym. M. Koczara zdobył II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Trójboju Lekkoatletycznym.
 2. Janiszewska zajęła I miejsce w II Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym. P. Pakieła zdobyła II miejsce w konkursie z j. polskiego i z matematyki organizowanym przez CES.

                                                                                      Rok szkolny 2003/2004

W r. szk. 2003/2004 z budżetu szkoły sfinansowano nowe drzwi do wszystkich klasopracowni, wyposażono salę komputerową w meble , zmieniono oświetlenie, zainstalowano alarm i monitoring szkoły. Uczniowie uczestniczyli w pięciodniowej wycieczce po Beskidach Niskich oraz  w jednodniowym wyjeździe  do Lichenia. W listopadzie odbyła się pierwsza uroczystość dla wszystkich seniorów z obwodu szkoły. Uczniowie zdobywali liczne sukcesy w konkursach     i zawodach pozaszkolnych. S. Srebnik zajął  IX  miejsce w Ogólnopolski Konkursie Matematycznym „ Multitest 2003”. M .Koczara zdobył  II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych w skoku w dal. D. Pakieła zajął  III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Trójboju Lekkoatletycznym. A. Groszkiewicz zdobył  Indywidualne Mistrzostwo Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym.

                                                                                      Rok szkolny 2004/2005

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów w r. szk 2004/05 nauczyciele nieodpłatnie  prowadzili koła zainteresowań  informatyczne, ortograficzne, matematyczne i sportowe).Przy pomocy finansowej rodziców oraz z budżetu szkoły  zakupiono meble do klasopracowni j. polskiego oraz pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, zmieniono oświetlenie w sali gimnastycznej, wymieniono kolejną partię okien i przeprowadzono remont dachu. Nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów.

 1. Pakieła zdobył I miejsce w Rejonowym Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Poczty Polskiej.
 2. Pakieła zajęła I miejsce w Dekanalnym Konkursie Biblijnym.

K.Kucharczyk i R. Brzeziński zajęli III miejsce  w Turnieju o Ruchu Drogowym na szczeblu powiatu.

Uczniowie uczestniczyli w 5-cio dniowej wycieczce w góry i w 3 dniowej do Gdańska. Na zasłużoną emeryturę odeszła pani Genowefa Kamińska.

 

 

Rok szkolny 2005/2006

W r. szk 2005/06 z  funduszy rodziców zakupiono faks oraz nowe meble i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego. Wzbogacono księgozbiór biblioteczny.  Dzięki dotacjom ze środków unijnych i dofinansowaniu organu prowadzącego przeprowadzono remont korytarzy i zmieniono pozostałą część  okien. Uczniowie uczestniczyli w pięciodniowej wycieczce w Sudety. Nastąpiły zmiany kadrowe. Na wcześniejszą emeryturę odeszła pani Barbara Przybyszewska, nauczycielka plastyki i bibliotekarka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zawodach i konkursach pozaszkolnych.

 1. Ciszewska i P. Lubelski zostali laureatami Powiatowego Konkursu Literackiego „ Jak spędzali czas wolny nasi dziadkowie”.
 2. Glinicka zdobyła wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy.
 3. Pakieła zajął I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym.
 4. Zych zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Trójboju Lekkoatletycznym i  III miejsce w  Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego  w tenisie stołowym.

Cz. Wieliczko zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Trójboju Lekkoatletycznym.

Rok szkolny 2006/2007

W  roku szkol. 2006/2007 zakupiono nowe meble do szatni dziewcząt i chłopców. Zmieniono wykładziny podłogowe we wszystkich klasopracowniach. Odbyła się pięciodniowa wycieczka     w Beskidy. Odbył się festyn dla środowiska związany z powitaniem lata. Uczniowie brali udział w licznych zmaganiach na szczeblu gminy , powiatu i województwa.

 1. Kozłowski został laureatem I stopnia VIII edycji konkursu „ Test Matematyka Plus’.
 2. Lubelski został wyróżniony w Powiatowym Konkursie Literackim „ Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”
 3. Majewski zdobył III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym.
 4. Pielach zajął I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym oraz I miejsce w indywidualnych.
 5. Klara zdobył I miejsce w finale Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych w rzucie piłeczka palantową.
 6. Bartulski i P. Gorczyca zajęli I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w tenisie stołowym.

 

Rok szkolny 2007/2008

 

W r. szk. 2007/08  z budżetu szkoły pokryto koszty odnowienia sali gimnastycznej, zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, języka polskiego, matematyki i nauczania zintegrowanego. 28 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie z poetką Dorotą Gellner.  W tym roku szkolnym religii uczył ksiądz Adam Zaborowski.  Prymusem szkoły był Patryk Kozłowski. Był to rok kolejnych sukcesów uczniów.

Szkoła zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego  w tenisie stołowym.

 1. Lubelska zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w trójboju lekkoatletycznym.
 2. Walczak została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Rodzina jak z bajki”.
 3. Dąbrowska i M. Gaszczyński zdobyli wyróżnienie w Ekologicznym Konkursie Plastycznym na szczeblu powiatu.
 4. Rybak została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nasza Ojczyzna w baśniach i legendach”.

Rok szkolny 2008/2009

W szk. 2008/2009 zmienił się wizerunek szkoły. Wykonano nową  elewację budynku,  schody zewnętrzne pokryto gresem antypoślizgowym  a wokół szkoły ułożono chodnik z kostki brukowej. Podjęto też wstępne  działania związane z nadaniem imienia szkole.

W kwietniu uczniowie klas młodszych uczestniczyli w  jednodniowej wycieczce do Warszawy,  a  w maju odbyła się 5-cio dniowa wycieczka w Bieszczady. Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę  w konkursach i zawodach pozaszkolnych.

 1. Rybak zdobyła I miejsce w Konkursie Biblijnym „ Początek i rozwój kościoła” na etapie dekanatu, zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Droga Karola Wojtyły na tron Piotrowy” oraz została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Cicha noc, święta noc”.
 2. Gaszczyński zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Jan Paweł II misjonarzem wśród dzieci całego świata”.
 3. Jeż i A. Ciszewska zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Pluszowy miś moim przyjacielem”.

Prymuską szkoły i jednocześnie prymuską gminy była uczennica klasy IV K. Rybak ze średnią stopni  5,73.

 

Rok szkolny 2009/2010

 

10 września 2009r.  odwiedził naszą  szkołę i spotkał się z uczniami    i z  Radą Pedagogiczną Ksiądz Biskup Piotr Libera.  Był to też  rok  intensywnych przygotowań do nadania imienia szkole.

W grudniu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „ Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner” z udziałem poetki. W marcu Pani Dorota Gellner ponownie odwiedziła naszą szkołę, aby razem z uczniami powitać wiosnę. Uczniowie odnieśli kolejne zwycięstwa.

 1. Wiśniewski zdobył III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pułtuskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
 2. Kozłowski został laureatem Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Cudowny świat Muminków”.
 3. Rybak została laureatką Powiatowego Konkursu Literackiego „ List do Słowackiego”.
 4. Ciszewska i M. Głowacka zdobyły wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym poświęconym ekologii.

Ta około 90 –cio letnia praca naszej szkoły i jej osiągnięcia niejako upoważniły nas do ubiegania się o nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru.

Patrona poszukiwaliśmy wśród osób prawych i szlachetnych, kochających – podobnie jak my – ludzi i życie. Chcieliśmy, aby nasz patron był dobrym człowiekiem, rozumiejącym nas i stanowiącym pozytywny wzorzec osobowy .

Na patrona naszej szkoły wybraliśmy Dorotę Gellner  dlatego, że  jest poetką dziecięcej radości. Dzieci chętnie recytują jej wiersze  i śpiewają jej  piosenki.  Dzięki niej  wierzą, że celem życia jest radość, bo to właśnie radość leczy lęki i koi ból.